Tag Archives: muzika fonas

Tyrimo metu gautų rezultatų apibendrinimas

Tyrimo metu gautų rezultatų apibendrinimas (24)

Dvidešimt ketvirta darbo dalis apibendrins gautus rezultatus tyrimo metu ir pateiks Jums susipažinimui.

3.3 Tyrimo rezultatų apibendrinimas

Apibendrinant tyrimo duomenis galima teigti, jog muzika moksleivių gyvenime užima svarbią vietą. Požiūris į šiuolaikinę populiariąją muziką yra teigiamas ir tai nepriklauso nei nuo lyties, nei nuo amžiaus. Mokytojai nurodė, jog šiuolaikinė populiarioji muzika yra reikalinga muzikos pamokose, tačiau klausomos muzikos stilių įvairovė per muzikos pamokas yra gana ribota. Pagrindiniai žanrai yra – klasikiniai kūriniai, liaudiška ir akademinė muzika, jie sudaro 77% visų klausomų kūrinių, taigi galima teigti, kad šiuolaikinei populiariajai muzikai vietos pradinių klasių moksleivių muzikiniame ugdyme skiriama minimaliai.
III-IV klasių moksleivių, dalyvavusių tyrime, atsakymai parodė, kad jie mėgsta klausytis tokių pačių pop muzikos atlikėjų kaip ir paaugliai. Mūsų nuomone, pradinių klasių mokinių muzikinį skonį dar galima paveikti ir juos įmanoma sudominti ir meniškai vertingesne muzika. Tokią išvadą padariau atlikdama praktiką pradinėje mokykloje, stebint mokinių reakcijas, klausantis šiuolaikinės populiariosios muzikos per dailės ir technologijų, muzikos, lietuvių kalbos pamokas.
Taigi kyla poreikis ieškoti būdų, kaip šiuolaikinę populiariąją muziką integruoti į šiandienos muzikos pamoką. Baigiamojo darbo autorės nuomone, norint pagerinti esamą padėtį šiuolaikinės populiariosios muzikos naudai, reikėtų sukurti ir išleisti papildomą mokomąją medžiagą apie šią muziką kartu su muzikiniais įrašais bei dainų tekstais. Juk ne kiekvieną muzikos pamoką mokytojas naudojasi vadovėliu, o ši priemonė paįvairintų pamoką ir, manytume, sudomintų pradinių klasių moksleivius bei suteiktų vertingų žinių apie įvairius muzikinius stilius, epochas, jie sužinotų, kad šiuolaikinė populiarioji muzika – tai ne tik B‘avarija ar Mango grupės, bet kad yra ir kitokių muzikinių kolektyvų.

21 dalis.

23 dalis.

Dalys yra išmėtytos po kelis blogus, todėl sekdami nuorodų ir nukreipimų pagal dalis, lengvai susirinksite visą darbą susipažinimui bei įvertinimui.

Įkelti dalį darbo pavyko: 2015-01-24

Ar reikalinga šiuolaikinė populiarioji muzika, mokytojų nuomonė

Ar reikalinga šiuolaikinė populiarioji muzika, mokytojų nuomonė (23)

Atlikau analizę, ką mano mokytojai apie šiuolaikinę populiariąją muziką, ar ji yra reikalinga, ar ne.

Beveik visų mokytojų (91%) nuomone, šiuolaikinė populiarioji muzika yra reikalinga arba labai reikalinga ir tik 9% – atsakė, kad nelabai reikalinga (16 paveikslas).

16 pav. Mokytojų atsakymai, ar reikalinga šiuolaikinė populiarioji muzika muzikos pamokose (%).
Atliekant tyrimą buvo pasidomėta, pagal kokią muzikinio ugdymo programą dirba respondentas ir kodėl. 73% – nurodė V. Krakauskaitės muzikinio ugdymo programą, todėl, jog šioje programoje daug muzikinio rašto pavyzdžių, kuriuos mokiniai sugeba atlikti, lengvesnė negu E. Veličkos muzikinio ugdymo programa, mažiau pateikiama tarmiškų dainų, kurių pradinių klasių moksleiviai nelabai supranta, klasė turi daugiau minėtos autorės vadovėlių. Beveik visi dirbantys su „Lakštutės“ muzikos vadovėliu nurodė, kad reikėtų dainų natų bei nepatinka dainos raktas ar jo iš viso nenaudoja. 18% – teigė, kad derina jau minėtą muzikinio ugdymo programą su E. Veličkos, 9% – atsakė, kad dirba pagal E. Veličkos programą (mokytojas motyvavo tuo, kad joje yra daugiau laisvės kūrybai). 9% – pažymėjo, kad dirba pagal savo muzikinio ugdymo programą. Kiti pradinių klasių mokytojai nurodė, kad dirba pagal savo arba derina abi programas ir vadovėlius, motyvuodami tuo, kad taip sudaromas didesnis dainų pasirinkimas, vadovėliuose nėra dainų akompanimentų. Procentinė atsakymų išraiška pateikiama 17 paveiksle.

17 pav. Muzikinio ugdymo programų sklaida (%).

Aštunto klausimo atsakymai leido išsiaiškinti, ar vieta, kur yra mokykla turi įtakos mokytojų požiūriui į šiuolaikinę populiariąją muziką. 2 tyrime dalyvavę respondentai dirba mokykloje, kuri yra mieste, 8 – miesto rajone, 1 – kaime. Taigi pagal pateiktus atsakymus į įvairius klausimus, susijusius su šiuolaikine populiariąja muzika, galima teigti, jog vieta, kur yra mokykla visai neįtakoja pradinio ugdymo pedagogų požiūrio į ją.
Devintu klausimu siekėme sužinoti, ar tyrime dalyvavę respondentai lankosi su savo mokiniais koncertuose, kino teatruose, teatruose. Iš vienuolikos apklaustų mokytojų, tik vienas nurodė, kad nesilanko minėtose vietose, motyvuodamas tuo, kad mokinių tėvai neskiria tam lėšų. Likę pradinių klasių mokytojai (10) teigė, kad lankosi nurodytose vietose, nes tai yra įdomu, skatina mokinių norą domėtis naujovėmis, plečia akiratį, lavina moksleivių muzikinį skonį.
Visi tyrime dalyvavę pradinių klasių mokytojai nurodė, kad jų išsilavinimas yra aukštasis.

1 dalis.

22 dalis.

Dvidešimt trečia dalis patalpinta susipažinimui: 2015-01-24